150-ലധികം നിർമ്മാതാക്കൾ മുതൽ 130-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ വരെ മൊത്തത്തിലുള്ള കിഡ്‌സ് & ബേബി വെയർ.

ഇന്ന് കെഎഫ്ടിയിൽ ചേരൂ. അത് സൌജന്യം.

ആയിരക്കണക്കിന് നിർമ്മാതാക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ കിഡ്‌സ് & ബേബി വസ്ത്രങ്ങളുടെ മൊത്തവ്യാപാര പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുണ്ട്.
മൊത്തവ്യാപാരം. എളുപ്പം. താങ്ങാവുന്ന വില. നിങ്ങൾ ഇതിനകം അംഗമാണോ? ഇവിടെ പ്രവേശിക്കൂ!

മിഡിൽ മാൻ ഇല്ല. കമ്മീഷനില്ല. താമസമില്ല.