Veľkoobchod s detským a detským oblečením od 150+ výrobcov do 130+ krajín.

Obchodné Podmienky

Vitajte na našej webovej stránke („www.kidsfashionturkey.com“).

Tieto podmienky upravujú prístup na stránku www.kidsfashionturkey.com a jej používanie. Prístup a používanie tejto webovej stránky, ako aj nákup produktov na www.kidsfashionturkey.com sú založené na predpoklade, že ste si tieto Podmienky prečítali, porozumeli im a prijali ste ich.

Túto webovú stránku spravuje a udržiava spoločnosť KFT LTD. – Altınşehir Mah. 163. (280) Sk. B Blok No:11B İç Kapı No:99 16120 Nilüfer / Bursa – Türkiye

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo pomoc, prejdite na stránku kontakt Strana kde nájdete informácie o objednávkach, dodaní, vrátení peňazí a vrátení produktov zakúpených na www.kidsfashionturkey.com, registračný formulár, tipy a ďalšie všeobecné informácie o službách poskytovaných www.kidsfashionturkey.com.

Globality Inc. môže zmeniť alebo jednoducho aktualizovať všetky alebo časť týchto zmluvných podmienok. Akákoľvek zmena alebo aktualizácia Podmienok bude pre našich používateľov zverejnená na domovskej stránke www.kidsfashionturkey.com hneď po vykonaní takýchto dodatkov alebo aktualizácií a bude záväzná hneď, ako budú zverejnené na webovej stránke v túto sekciu. Preto by ste mali pravidelne navštevovať túto časť webovej stránky, aby ste si mohli skontrolovať zverejnenie najnovších a aktualizovaných zmluvných podmienok www.kidsfashionturkey.com. Ak nesúhlasíte so všetkými alebo s časťou zmluvných podmienok www.kidsfashionturkey.com, nepoužívajte našu webovú stránku.

Prístup na stránku www.kidsfashionturkey.com a jej používanie, vrátane zobrazovania webových stránok, komunikácie so spoločnosťou Globality Inc., sťahovania informácií o produktoch a nakupovania na webovej stránke, vykonávajú naši používatelia výlučne na osobné účely, ktoré by v žiadnom prípade nemali byť spojený s akoukoľvek živnosťou, obchodnou alebo profesijnou činnosťou. Pamätajte, že za používanie stránky www.kidsfashionturkey.com a jej obsahu nesiete zodpovednosť vy. Globality Store nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie webovej stránky a jej obsahu jej používateľmi, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi, bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť Globality Store za úmyselné delikty a hrubú nedbanlivosť.

Zodpovedáte najmä za oznámenie informácií alebo údajov, ktoré nie sú správne, nepravdivé alebo sa týkajú tretích strán (v prípade, že takéto tretie strany nedali súhlas), ako aj za akékoľvek nesprávne použitie takýchto údajov alebo informácií.

1. Zásady ochrany osobných údajov

Odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov, ktoré platia aj v prípade, že používatelia pristupujú na stránku www.kidsfashionturkey.com a využívajú príslušné služby bez toho, aby nakupovali. Zásady ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, ako a na aké účely www.kidsfashionturkey.com zhromažďuje a používa vaše osobné údaje.

2. Práva duševného vlastníctva

Všetok obsah na tejto stránke, ako sú diela, obrázky, obrázky, dialógy, hudba, zvuky, videá, dokumenty, kresby, obrázky, logá, menu, webové stránky, grafika, farby, schémy, nástroje, fonty, návrhy, diagramy, rozloženia, metódy, procesy, funkcie a softvér (spoločne „Obsah“) je vlastníctvom spoločnosti Globality Inc. a je chránený národnými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Globality Inc. nesmiete reprodukovať, publikovať, distribuovať, zobrazovať, upravovať, vytvárať odvodené diela alebo využívať akýmkoľvek spôsobom, vcelku alebo čiastočne, Obsah.

Spoločnosť Globality Inc. má výhradné právo povoliť alebo zakázať podľa vlastného uváženia akúkoľvek reprodukciu, publikáciu, distribúciu, zobrazovanie, úpravu, vytváranie odvodených diel alebo využívanie akýmkoľvek spôsobom, vcelku alebo čiastočne, Obsahu. Globality Inc. má právo kedykoľvek nárokovať si autorstvo akéhokoľvek obsahu uverejneného na tejto stránke a namietať proti akémukoľvek použitiu, skresleniu alebo inej úprave takéhoto obsahu.

Akákoľvek reprodukcia, publikácia, distribúcia, zobrazovanie, úprava, vytváranie odvodených diel alebo využívanie obsahu, ktorý je výslovne písomne ​​povolený spoločnosťou Globality Inc., budete vykonávať iba na zákonné účely a v súlade so všetkými príslušnými zákonov.

3. Odkazy na iné webové stránky

www.kidsfashionturkey.com môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené s www.kidsfashionturkey.com. Globality Inc. nekontroluje ani nemonitoruje takéto webové stránky tretích strán ani ich obsah. Globality Inc. nenesie zodpovednosť za obsah takýchto stránok a/alebo za pravidlá nimi prijaté, pokiaľ ide, nie však výlučne, o vaše súkromie a spracovanie vašich osobných údajov pri návšteve týchto webových stránok. Pri pristupovaní na tieto webové stránky prostredníctvom odkazov uvedených na www.kidsfashionturkey.com venujte prosím pozornosť a pozorne si prečítajte ich zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov. Naše podmienky a zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán.

4. Odkazy na www.kidsfashionturkey.com

Ak máte záujem o prepojenie domovskej stránky www.kidsfashionturkey.com a iných webových stránok, ktoré môžu byť verejne prístupné, kontaktujte prosím náš tím zákazníckej podpory.

Globality Inc. je oprávnená namietať proti určitým odkazom na jej webovú stránku v prípade, že žiadateľ, ktorý má v úmysle aktivovať odkazy na www.kidsfashionturkey.com, v minulosti prijal nekalé obchodné alebo obchodné praktiky, ktoré nie sú všeobecne prijaté alebo akceptované. zo strany organizátorov trhu, alebo sa dopustil nekalej súťaže voči Poskytovateľovi alebo jeho dodávateľom, alebo ak sa Globality Inc. obáva, že by takéto praktiky alebo takéto aktivity mohol žiadateľ v budúcnosti prijať. V každom prípade je zakázané uverejňovať priame odkazy (napríklad hlboké snímky) na www.kidsfashionturkey.com alebo používať nepovolené metaznačky bez súhlasu Globality Inc.

5. Vylúčenie zodpovednosti za obsah

Globality Inc. nezaručuje, že obsah webovej stránky je vhodný alebo zákonný v iných krajinách mimo Turecka. Avšak v prípade, že sa takýto obsah bude v niektorých z týchto krajín považovať za nezákonný alebo nezákonný, nevstupujte na túto webovú stránku, a ak sa na ňu napriek tomu rozhodnete, informujeme vás o vašom používaní služieb poskytovaných www. Za .kidsfashionturkey.com nesiete výlučnú a osobnú zodpovednosť. Globality Inc. tiež prijala opatrenia, aby zabezpečila, že obsah www.kidsfashionturkey.com je presný a neobsahuje žiadne nesprávne alebo neaktuálne informácie. Spoločnosť Globality Inc. však nemôže niesť zodpovednosť za presnosť a úplnosť obsahu, s výnimkou zodpovednosti za delikt a hrubú nedbanlivosť a inak ustanovené zákonom.

Navyše Globality Inc. nemôže zaručiť, že webová stránka bude fungovať nepretržite, bez akýchkoľvek prerušení a chýb v dôsledku pripojenia na internet. V prípade akýchkoľvek problémov pri používaní našej webovej stránky kontaktujte náš tím zákazníckej podpory. Zástupca Globality Inc. vám bude k dispozícii, aby vám pomohol a pomohol vám obnoviť prístup na webovú stránku, pokiaľ to bude možné. Zároveň kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo skontrolujte, či je správne aktivované každé zariadenie pre internetové pripojenie a prístup k webovému obsahu, vrátane vášho internetového prehliadača. Dynamická povaha internetu a webového obsahu nemusí umožňovať, aby www.kidsfashionturkey.com fungovala bez akéhokoľvek pozastavenia, prerušenia alebo prerušenia v dôsledku aktualizácie webovej stránky. Poskytovateľ prijal primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu služieb na www.kidsfashionturkey.com, integrity údajov a elektronickej komunikácie s cieľom zabrániť neoprávnenému použitiu údajov alebo prístupu k nim, ako aj predísť rizikám šírenia, zničenia a straty. údajov a dôverných/nedôverných informácií týkajúcich sa používateľov www.kidsfashionturkey.com, a aby sa zabránilo neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu k takýmto údajom a informáciám.

6. Naša obchodná politika

Poskytovateľ prijal obchodnú politiku; jej poslaním je predávať produkty prostredníctvom svojich služieb a svojej webovej stránky len „B2B spotrebiteľom“. „B2B spotrebiteľ“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, právnickú osobu, iných veľkoobchodníkov... atď., ktorí konajú na www.kidsfashionturkey.com na účely, ktoré sú mimo jej obchodnej, obchodnej alebo profesionálnej činnosti (ak existujú). Ak nie ste B2B spotrebiteľ, nepoužívajte naše služby na nákup produktov na www.kidsfashionturkey.com.

7. Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa riadia tureckým právom.

8. Chyby a nepresnosti

Naším cieľom je poskytovať na našej webovej stránke úplné, presné a aktuálne informácie. Žiaľ, nie je možné zabezpečiť, aby sa na akejkoľvek webovej stránke nenachádzali žiadne ľudské alebo technologické chyby. Táto webová stránka môže obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia.